Tailor-Made

Software Solutions

Tailored for your organization's needs.

Contact Us 

About Us


        บริษัท เทเลอร์ โซลูชั่นส์ (Tailor Solutions Co.,Ltd) เป็น Software House ที่มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับองค์กร โดยให้บริการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบตามสั่ง (Tailor-made Software) พร้อมทั้งให้คำปรึกษาและแก้ปัญหางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร บนมาตรฐานการทำงาน ISO29110 เพื่อให้องค์กรของคุณบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ ลดเวลาในการทำงาน ลดค่าใช้จ่าย ลดข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ รวมไปถึงการรับมือสำหรับการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานให้สอดคล้องกับสังคมยุคดิจิทัล

Our Service

Web Application

ออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการ ลดการทำงานที่ซับซ้อน และเพิ่มประสิทธิ์ภาพให้องค์กรของคุณ ด้วยการทำงานตามมาตรฐานสากล

Mobile Application

เรามีบริการพัฒนาแอพพลิเคชั่นบน Smart Phone และ Tablet ทั้งระบบ Android และ IOS ตามความต้องการ สามารถใช้งานได้ง่าย และมีรูปแบบที่ทันสมัย

Line OA Customization (LIFF)

บริการเชื่อมต่อ Web Application เข้ากับ Line OA และเลือกฟังก์ชั่นการทำงานได้เหนือกว่า Line OA ทั้วไป

IT Consultant

บริการให้คำปรึกษา แนะนำ และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศภายในองค์กร เพื่อให้องค์กรดำเนินกิจการได้อย่างราบรื่น และสามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Why Choose Us

1. ISO/IEC 29110

Tailor Solutions ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 29110 แสดงให้เห็นถึงการบริหารงาน หรือพัฒนาซอร์ฟแวร์ที่มีคุณภาพ

2.  Practicable

เรามีซอฟต์แวร์ที่ถูกพัฒนาจนสำเร็จและกำลังใช้งานจริงอยู่ในโรงงานต่างๆ

3.  Respectability

เราออกแบบและพัฒนาระบบให้ตรงกับความต้องการและเหมาะสมกับการใช้งานของลูกค้าโดยเฉพาะ

4.Increase Productivity

ระบบที่พัฒนา สามารถช่วยในการลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มผลผลิตของโรงงานในระยะยาว

5.  Dashboard

ระบบสามารถนำข้อมูลที่สำคัญมาสรุปให้เห็นภาพรวมในหน้าเดียว เพื่อให้เข้าใจง่ายและสามารถนำข้อมูลไปวิเคราะห์ได้อย่างรวดเร็ว 
นอกจากนี้ยังมีการอัพเดทข้อมูลแบบ Real-Time อีกด้วย

Our References